Kontakt

SLOVSTAV GROUP, s. r. o.
Ul. Nižný koniec 26/25
029 56 Zákamenné

Timotej Padušňák
konateľ
+421 918 206 736
timotej.padusnak@slovstavgroup.sk

Ing. Dušan Janoťák
ekonóm
+421 918 385 792
d.janotak@gmail.com

Ing. Ľubomír Olbert
projektový manažér
+421 918 180 696
lubomir.olbert@slovstavgroup.sk

Martina Padušňáková
PR & HR
+ 421 907 864 866
martina.padusnakova@slovstavgroup.sk
slovstavgroup@gmail.com

Registrácia Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro,
vložka č.: 74405/L

IČO: 52 611 957
DIČ: 212 108 5571
IČ DPH: SK212 108 5571
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK30 0900 0000 0051 6999 9262